Dofinansowanie podręczników
dodał: admin, 06.2013
O 52 mln złotych więcej niż w 2012 roku rząd przeznaczy na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych przez rodziców, co pozwoli objąć pomocą ponad 575 tys. uczniów rozpoczynających we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, w klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej). Około 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „wyprawka szkolna” bez względu na dochód jaki osiągają na jednego członka rodziny.
Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić od 225 zł do 770 zł.
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews